Hướng Dẫn Hủy Tài Khoản XingTu

[Quan trọng] Trước khi bạn hủy tài khoản Xingtu, vui lòng đọc, hiểu đầy đủ và đồng ý với các vấn đề sau:

Đặc biệt lưu ý:

Hủy tài khoản Xingtu của bạn là một hoạt động không thể đảo ngược. Ngoại trừ thông tin bạn đã ủy quyền cung cấp cho bên thứ ba, sau khi hủy tài khoản, bạn sẽ không thể sử dụng tài khoản Xingtu của mình nữa và bạn sẽ không thể truy xuất bất kỳ nội dung nào bạn đã duyệt, theo dõi, thêm hoặc ràng buộc hoặc thông tin. Xin lưu ý rằng nếu bạn đăng nhập bằng cùng một tài khoản Douyin và ID Apple mà bạn đã sử dụng để đăng ký tài khoản Xingtu này, chúng tôi sẽ tạo một tài khoản Xingtu mới cho bạn. Tài khoản Xingtu mới sẽ không chứa bất kỳ thông tin nào từ tài khoản trước đó (bao gồm nhưng Không giới hạn thông tin cá nhân, số lượng người hâm mộ, tác phẩm đã xuất bản, bình luận, lượt thích, thông tin giao dịch, v.v.).

Vui lòng đảm bảo rằng tài khoản Xingtu mà bạn yêu cầu hủy phải là tài khoản do bạn tạo theo quy định của Thỏa thuận người dùng và được cung cấp cho bạn bởi Công ty TNHH Công nghệ Facemeng Thâm Quyến (sau đây gọi là “Công ty” ). Bạn nên hủy tài khoản Xingtu theo đúng quy trình do công ty quy định hoặc theo lời nhắc trên website. Bạn nên sao lưu thông tin và dữ liệu liên quan đến tài khoản Xingtu của mình trước khi đăng xuất và vui lòng xác nhận rằng tất cả các dịch vụ liên quan đến tài khoản Xingtu này đã được xử lý đúng cách. Sau khi hoàn tất đăng xuất, Xingtu sẽ xóa thông tin cá nhân của bạn hoặc ẩn danh thông tin đó (trừ khi luật pháp và quy định có quy định khác). Vui lòng biết và hiểu rằng theo luật và quy định liên quan, hồ sơ nhật ký liên quan sẽ được lưu giữ không dưới 6 tháng.

1. Chúng tôi vô cùng hối tiếc về quyết định hủy tài khoản Xingtu của bạn. Nếu bạn vẫn quyết định tiến hành hủy tài khoản, tài khoản của bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:

1.1 Tài khoản ở trạng thái an toàn: tài khoản đang sử dụng bình thường và không có nguy cơ bị đánh cắp hoặc phong tỏa;

1.2 Tài sản tài khoản đã được xử lý: không có tài sản, nợ đọng, tiền chưa thanh toán và quyền ảo (bao gồm quyền thành viên, v.v.) trong tài khoản;

1.3 Không có dịch vụ nào chưa hoàn thành hoặc bị tranh chấp trong tài khoản: Không có dịch vụ nào chưa hoàn thành hoặc bị tranh chấp trong tài khoản này và các bên thứ ba truy cập thông qua tài khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ đăng ký thành viên;

1.4 Giải phóng quyền tài khoản: Tài khoản đã được giải phóng khỏi mối quan hệ ràng buộc hoặc đăng nhập được ủy quyền với các sản phẩm và trang web của bên thứ ba;

1.5 Tài khoản không có bất kỳ tranh chấp nào tồn đọng, bao gồm nhưng không giới hạn khiếu nại, kiện tụng và các tranh chấp khác.

2. Sau khi tài khoản Xingtu bị hủy, bạn sẽ không thể đăng nhập, sử dụng tài khoản Xingtu này và bạn sẽ không thể truy xuất bất kỳ nội dung, thông tin nào trong tài khoản Xingtu này và liên quan đến tài khoản, bao gồm nhưng không giới hạn ở :

2.1 Thông tin cá nhân mà bạn chủ động gửi (bao gồm biệt hiệu, hồ sơ cá nhân và thông tin khác được liệt kê trong danh sách thu thập thông tin cá nhân của Xingtu);

2.2 Việc duyệt, theo dõi, người hâm mộ, lượt thích, bộ sưu tập, nhận xét và dữ liệu khác được tạo ra khi bạn sử dụng tài khoản này;

2.3 Các mẫu chỉnh sửa hiển thị công khai hoặc cá nhân và các tài khoản khác xuất bản tác phẩm (trừ khi bạn có thỏa thuận đặc biệt với Xingtu); dữ liệu liên quan đến tác phẩm được xuất bản bởi các tài khoản nói trên (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng, bộ sưu tập, v.v.), nội dung nhận xét, vân vân.;

2.4 Các hồ sơ liên quan của Xingtu hoặc dịch vụ của bên thứ ba được sử dụng thông qua tài khoản Xingtu này, đăng nhập được ủy quyền hoặc ràng buộc tài khoản Xingtu này sẽ không được truy xuất. Bạn sẽ không thể đăng nhập và sử dụng các dịch vụ nêu trên nữa. Các quyền lợi tài sản như tài sản hoặc quyền và lợi ích ảo có được thông qua các dịch vụ nêu trên sẽ được coi là bạn đã từ bỏ và sẽ không còn nữa để sử dụng. Bạn hiểu và đồng ý rằng sau khi bạn hủy tài khoản Xingtu của mình, Xingtu không thể hỗ trợ bạn khôi phục các dịch vụ trên;

2.5 Số dư tài khoản Ví (nếu có), phần thưởng, thu nhập, thông tin xác thực tên thật, hồ sơ giao dịch, thẻ ngân hàng ràng buộc và các thông tin khác trong tài khoản sẽ bị vô hiệu và bị xóa.

Vui lòng xác nhận rằng không có tài sản hoặc quyền và lợi ích ảo nào trong tài khoản của bạn. Mọi lợi ích tài sản như quyền và lợi ích tài sản ảo mà bạn có được sẽ được coi là bạn đã từ bỏ và sẽ không còn có thể sử dụng được nữa. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ từ bỏ tài sản hoặc quyền của Xingtu và Xingtu không thể hỗ trợ bạn khôi phục các dịch vụ trên cũng như bạn không thể truy xuất bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào liên quan đến tài khoản của mình.

3. Việc hủy tài khoản Xingtu của bạn sẽ dẫn đến việc công ty chấm dứt việc cung cấp dịch vụ cho bạn. Các quyền và nghĩa vụ của cả hai bên như được quy định trong “Thỏa thuận người dùng” và “Chính sách quyền riêng tư” sẽ bị chấm dứt. Nó sẽ không bị chấm dứt theo quy định với các quy định khác của pháp luật hoặc các quy định khác của trang này hoặc không thể chấm dứt do tính chất của nó.

4. Trong quá trình hủy tài khoản Xingtu của bạn, nếu tài khoản của bạn có tranh chấp, bao gồm nhưng không giới hạn: khiếu nại, báo cáo, kiện tụng, trọng tài, điều tra của cơ quan nhà nước, v.v., bạn hiểu và đồng ý rằng Xingtu có quyền quyết định có chấm dứt tài khoản theo quyết định riêng của mình hay không. Hủy tài khoản này mà không có sự đồng ý của bạn.

5. Việc hủy tài khoản Xingtu này không có nghĩa là hành vi tài khoản và các trách nhiệm liên quan trước khi hủy tài khoản Xingtu này được miễn hoặc giảm nhẹ.